Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję

Zobacz przygody zarazka - Z nami brud nie ma szans


REGULAMIN SERWISU

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
www.wyszorowane.pl
obowiązujący od 1 października 2018 r.§ 1. DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin, obowiązujący od 1 października 2018 r. określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej www.wyszorowane.pl
USŁUGOBIORCA
(dalej również KLIENT) - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – w tym KONSUMENT, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
KONSUMENT
– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22
1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny)
USŁUGODAWCA
(zwany również
WYSZOROWANE.PL) - Paweł Kalinowski prowadzący działalność gospodarczą od firmą REA Paweł Kalinowski z siedzibą w Białymstoku (15-873), ul. Bohaterów Monte Cassino 21 lok. 15 NIP: 7221602273, REGON: 362864622
USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
– usługi świadczone za pośrednictwem portalu
www.wyszorowane.pl oraz aplikacji mobilnej „WYSZOROWANE”, szczegółowo określoną w § 4 regulaminu,
APLIKACJA MOBILNA
– oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę pod nazwą „WYSZOROWANE” przeznaczone na urządzenia przenośne (mobilne) takie jak telefon komórkowy lub tablet umożliwiające korzystanie z oferowanych usług.
ŚRODKI KOMUNIKACJI
- rozwiązania techniczne i związane z nimi narzędzia umożliwiające kontakt pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
REJESTRACJA KONTA KLIENTA
- dobrowolne oświadczenie woli KLIENTA do założenia KONTA KLIENTA poprzez wypełnienie interaktywnego formularza „REJESTRACJA” takimi danymi identyfikacyjnymi, jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz utworzenie hasła dostępu do konta.
KONTO KLIENTA
– indywidualne konto usługobiorcy, umożliwiające gromadzenie i zapisywanie historii dokonanych zamówień usług. Usługa jest bezpłatna i świadczona przez czas nieokreślony. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna. Klient w każdym czasie może zrezygnować ze świadczonej usługi poprzez złożenie oświadczenia i przesłanie go na skrzynkę pocztową: kontakt@wyszorowane.pl albo na adres: Paweł Kalinowski – WYSZOROWANE.PL, ul. Bohaterów Monte Cassino 21 lok. 15, 15-873 Białystok

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WYSZOROWANE.PL świadczy odpłatne usługi sprzątania mieszkań, domów, lokali, pomieszczeń biurowych i socjalnych, w tym instytucji, hal i magazynów, sprzątanie poremontowe i po zakończonych inwestycjach budowlanych oraz wynajem sprzętu czyszczącego – dalej jako „usługi sprzątania”.
2. Zamówienie usług określonych w punkcie powyższym możliwe jest za pomocą systemu rezerwacji znajdującego się na platformie internetowej pod adresem www.wyszorowane.pl oraz aplikacji „WYSZOROWANE” dostępnej na urządzenia mobilne.
3. Internetowa platforma www.wyszorowane.pl udostępnia system wyboru usług, zautomatyzowanego ustalenia wysokości wynagrodzenia, zawarcia umowy świadczenia usług określonych w 3 regulaminu, oraz pośrednictwa w płatności dokonywanych przez zewnętrzne systemy płatności.
4. Korzystanie z oferowanych usług możliwe jest przez osoby zarejestrowane - za pomocą konta klienta oraz przez osoby niezarejestrowane.
5. Każda osoba może porozumieć się z Usługodawcą za pomocą dostępnych środków komunikacji, a mianowicie:
a. poczty elektronicznej o adresie: kontakt@wyszorowane.pl
b. infolinii pod numerem: 22 125 5100
6. Każdy korzystający z platformy www.wyszorowane.pl oraz aplikacji mobilnej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego warunków.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, z jakiego korzysta platforma www.WYSZOROWANE.pl
a. komputer z dostępem do sieci internet,
b. możliwość odbierania połączeń telefonicznych kierowanych na wskazany w formularzu numer telefonu,
c. dostęp do poczty elektronicznej,
c. zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli,
d. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 33 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 12 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji mobilnej „WYSZOROWANE”: urządzenie mobilne m.in. takie jak telefon komórkowy lub tablet wyposażone w system android w wersji minimum 4.4 lub iOS 8
3. Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularzy swoimi prawdziwymi danymi.

§ 4. RODZAJE USŁUG WYSZOROWANE.PL WARUNKI I FORMY ZAWARCIA UMOWY

1. Usługodawca za pomocą platformy www.wyszorowane.pl oraz połączonej aplikacji mobilnej udostępnia następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a.
usługi elektroniczne w postaci możliwości korzystania ze strony internetowej, zarejestrowania i korzystania z Konta Klienta, udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia, obsługa systemu rezerwacji i zakupu „usługi sprzątania”, pośrednictwa płatności. Aby móc korzystać z usług oferowanych przez platformę, należy uzupełnić formularz swoimi prawdziwymi danymi: kodem pocztowym przypisanym do miejsca, w którym usługa miałaby być świadczona i numerem telefonu. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, a świadczone usługi są bezpłatne.
b. zawarcie odpłatnej umowy o świadczenie „usługi sprzątania”, polegającej uzupełnieniu przez Klienta interaktywnego formularza udostępnionego przez Usługodawcę, takimi danymi jak: imię i nazwisko/firma, numer telefonu, adres e-mail, miejsce (adres) i termin wykonania usługi sprzątania, dokonaniu wyboru zakresu usług, z których Klient chce skorzystać i po zaakceptowaniu ceny dokonanie płatności. Umowa zostaje zawarta i wywołuje skutki po otrzymaniu przez Klienta pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Usługodawca zastrzega możliwość odmowy wykonania usługi.
c. zawarcie nieodpłatnej umowy o rezerwację „usługi sprzątania” polegającej uzupełnieniu przez Klienta interaktywnego formularza udostępnionego przez Usługodawcę, takimi danymi jak: imię i nazwisko/firma, numer telefonu, adres e-mail, miejsce (adres) i termin wykonania usługi sprzątania, dokonaniu wyboru zakresu usług, z których Klient chce skorzystać, zaakceptowaniu ceny przez Klienta i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
2. Strony mogą zawrzeć przez telefon:
a. odpłatną umowę o świadczenie „usługi sprzątania”
b. nieodpłatną umowę o rezerwację „usługi sprzątania”
3. W celu zawarcia umowy określonej w
§ 4 pkt 2 Klient przedstawia konsultantowi WYSZOROWANE.PL takie dane jak imię i nazwisko osoby zlecającej usługę, miejsce (adres) wykonania, adres e-mail, termin i zakres usług. W celu potwierdzenia warunków umowy, Usługodawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail treść proponowanej umowy, w tym wysokość wynagrodzenia za „usługę sprzątania”.
4. W przypadku, gdy stroną umowy zawieranej przez telefon jest Konsument:
a. WYSZOROWANE.pl kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość i ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
b. WYSZOROWANE.PL ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy.
5. Płatność za usługę określoną w pkt 2.a. następuje za pomocą płatności elektronicznych, niezwłocznie po potwierdzeniu przez Klienta akceptacji warunków umowy, nie później niż w ciągu 24 godzin od wysłania zamówienia, natomiast za usługi określone w pkt 2.b. Klient zobowiązany jest do zapłaty po wykonaniu przez WYSZOROWANE.pl usługi sprzątania – za pomocą karty płatniczej.
6.
WYSZOROWANE.PL zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi sprzątania zgodnie ze zleceniem złożonym za pośrednictwem platformy WYSZOROWANE.PL lub połączonej z nią aplikacji, po zaakceptowaniu warunków i ceny przez Klienta oraz potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę.
7. Usługodawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia bez podania przyczyny – w ciągu 24 godzin od jego złożenia przez Klienta. Potwierdzenie przez WYSZOROWANE.PL przyjęcia zamówienia powoduje skutek zawarcia umowy przez strony i obowiązek zapłaty w sposób określony w regulaminie.
7a. W razie dokonania płatności przez Klienta, a anulowania zamówienia w sposób określony w §4 pkt 7, Usługodawca w terminie 7 dni dokona polecenia zwrotu środków pieniężnych, w ten sam sposób, w jaki nastąpiła płatność. Ostateczny czas realizacji otrzymania środków pieniężnych przez Klienta uzależniony jest od instytucji płatniczej, za pośrednictwem którą dokonana była płatność.
8.
W przypadku zakupu usługi sprzątania i niemożności jej zrealizowania z przyczyn leżących po stronie Klienta zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą za pomocą dostępnych środków komunikacji w celu zmiany terminu realizacji usługi.
9. Klient może wybrać zakres czynności wykonywanych w ramach usługi sprzątania, według listy udostępnionej na platformie lub aplikacji mobilnej.
10. Oferowane usługi sprzątania mają różne ceny, a ostateczna wysokość wynagrodzenia za wybrany zakres usług obliczana jest przez system, zgodnie z zasadą „im większa liczba wybranych usług – tym niższa cena jednostkowa danej usługi”. Klient przed zawarciem którejkolwiek z umów zostanie poinformowany o ostatecznej wysokości wynagrodzenia.
11. Usługi sprzątania świadczone są na terenie województwa podlaskiego.

§5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Zawarcie umowy o świadczenie „usługi sprzątania” za pomocą platformy WYSZOROWANE.pl lub połączonej aplikacji mobilnej lub za pomocą telefonu następuje po dokonaniu potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zlecenia i powoduje jednoczesny obowiązek zapłaty za w/w usługę w kwocie automatycznie obliczonej przez system, podanej w polskich złotych z adnotacją „razem za usługę”, z zastrzeżeniem, że brak płatności w terminie powoduje rozwiązanie umowy. Wysokość wynagrodzenia Usługodawcy uzależniona jest od zakresu usług wybranych przez Klienta. Usługodawca nie odpowiada za błędy systemu. W przypadku stwierdzenia błędów w ustaleniu ceny za zakres wybranych usług, należy zaniechać dokonywania płatności i od umowy odstąpić.
2. Za usługi określone w § 4 pkt 1.b i 3.a regulaminu Usługodawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności elektroniczne:
a. za pomocą systemu płatności PayU. Usługi w ramach tego systemu płatności świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012
b. za pomocą systemu płatności PayPal. Dostawcą usług płatniczych jest
Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiada w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
3.
Klient może opłacić zamówienie określone w § 5 pkt 1 w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W razie braku dokonania zapłaty zamówienie zostanie anulowane, co oznacza, że umowa nie została zawarta.
4. Zawarcie umowy rezerwacji dot. „usługi sprzątania” jest bezpłatne, jednak wykonanie usługi sprzątania w sposób określony w zamówieniu powoduje obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Cena za usługę została ustalona i potwierdzona przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji. Płatność odbywa się
za pomocą najpopularniejszych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club, Discover i American Express. W przypadku nie dokonania zapłaty niezwłocznie po wykonaniu usługi, osoba sprzątająca uprawniona jest do wezwania policji. WYSZOROWANE.PL uprawniony jest do dochodzenia zapłaty za wykonaną usługę.
5. Ceny świadczonych usług określone zostały w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 

§6. ZASADY REALIZACJI „USŁUGI SPRZĄTANIA”

1. Niniejsze zasady realizacji usługi sprzątania są tożsame zarówno dla kupionej usługi sprzątania jak i rezerwacji usługi z opcją zapłaty po jej zakończeniu.
2. Klient jest w szczególności zobowiązany do:
a. udostępnienia osobie sprzątającej w sposób swobodny i nieskrępowany miejsca, w którym usługa ma być wykonana.
b. poinformowania osoby sprzątającej o wszystkich istotnych okolicznościach istotnych dla wykonania usługi sprzątania zgodnie z umową, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem których ma być wykonywana usługa, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie
c. odbioru wykonanej usługi, a w przypadku zastrzeżeń – niezwłocznego ich zgłoszenia.
3. Obowiązkiem osoby sprzątającej skierowanej przez WYSZOROWANE.PL jest w szczególności:
a. zwrócenie się do Klienta o wszystkie informacje konieczne do właściwego wykonania usługi sprzątania,
b. do poszanowania mienia Klienta oraz innych osób znajdujących się w miejscu wykonywania usługi,
c. podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystąpienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodą w mieniu Klienta.
4. Klient może być obecny w czasie wykonywania usługi lub powierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal osobie sprzątającej na czas wykonywania usługi.
5. Zabronione jest traktowanie osoby wykonującej usługę lub porozumiewanie się z nią w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, a w tym z naruszeniem dóbr prawem chronionych.
6. Osoba sprzątająca może odmówić wykonania usługi w przypadku stwierdzenia zagrożenia dotyczącego jej dóbr (m.in. mienia, nietykalności cielesnej, zdrowia i życia), a w szczególności gdy wobec osób przebywających w miejscu wykonania usługi z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że są one pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowują się w sposób agresywny. W razie zaistnienia powyższych okoliczności osoba sprzątająca niezwłocznie zawiadamia Usługodawcę celem podjęcia dalszych działań.
7. Klient może odmówić przyjęcia usługi sprzątania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.
8. W przypadku, gdy Klient spóźnia się z udostępnieniem miejsca, w którym usługa ma być wykonana o więcej niż 60 minut Usługodawca może odmówić jej wykonania.
9. WYSZOROWANE.PL realizuje usługę sprzątania z należytą starannością z uwzględnieniem potrzeb Klienta oraz w sposób i z wykorzystaniem środków czystości, narzędzi i urządzeń wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
10. W przypadku, gdy wykonanie usługi sprzątania wymaga uzyskania dostępu do miejsc trudnodostępnych lub czynności innych niż standardowe (np. przesunięcia mebli) Klient zobowiązuje się do udzielenia osobie sprzątającej odpowiednich informacji i pomocy, w szczególności pomocy innej osoby lub koniecznych urządzeń albo narzędzi.
11. Usługodawca nie odpowiada za:
a. skutki uchybienia przez Klienta obowiązkom określonym powyżej,
b. zachowania osób innych niż osoba sprzątająca wyznaczona przez Usługodawcę, skutki użycia środków, narzędzi lub urządzeń innych niż określonych w umowie,
12. W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia osobie sprzątającej miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi sprzątania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wcześniejszego nieuiszczenia, jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości tytułem kary umownej, chyba, że Usługodawca wezwie go do zapłaty kwoty niższej.
13. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z innego zakresu usług niż zostały zarezerwowane lub zakupione, należy odstąpić od zawartej umowy i złożyć ponowne zamówienie.

§7. REKLAMACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługa sprzątania jest usługą, której prawidłowość wykonania należy oceniać niezwłocznie po jej zakończeniu. Nie można obciążać Usługodawcy skutkami, za które nie ponosi odpowiedzialności.
2.
Klient może zgłosić reklamację, w szczególności w następujących przypadkach:
a. zastrzeżeń co do wykonania lub jakości wykonania usługi sprzątania
b. zawinionego przez osobę sprzątającą uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta.
3. Reklamację należy złożyć:
a. telefonicznie:
+48 22 125 5100
b. pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@wyszorowane.pl
- niezwłocznie po wykonaniu usługi, jednak nie później niż do końca dnia następnego po dniu, w którym usługa została wykonana. W sytuacji, gdy stwierdzenie poprawności wykonania usługi nie mogło zostać wykonane w w/w terminie, należy o tym powiadomić usługodawcę podając obiektywne przyczyny pod rygorem odmowy uznania.
4. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu wraz ze zdjęciami w przypadku reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług oraz ew. zniszczeń. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę. W przypadku uznania reklamacji Firma sprzątająca zwraca Klientowi całość uiszczonej opłaty za usługę albo ponowne nieodpłatne wykonanie usługi Sprzątania.
6. Klient może odstąpić od umowy najpóźniej jeden dzień przed planowaną realizacją usługi. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na platformie www.wyszorowane.pl lub w inny wyraźny sposób. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W innych przypadkach nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z wyjątkiem Konsumentów.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
8. W przypadku nie dokonania przez Klienta zapłaty za „usługę sprzątania” w wyznaczonym terminie i przed rozpoczęciem jej realizacji umowa ulega rozwiązaniu, a zarezerwowany termin i zakres usług zostaje anulowany.
 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia następującego po dniu jego publikacji na platformie internetowej. W trakcie realizacji usługi sprzątania oraz w okresie rękojmi obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia.
2.
Do wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klientów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie dotyczącym usług świadczonych na rzecz Konsumentów – również ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami w zakresie realizacji usług świadczonych przez WYSZOROWANE.PL rozstrzygane będą przed sąd właściwy miejscowo według siedziby usługodawcy.
4. Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. Z 2017.1356),
b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
d. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
6. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez WYSZOROWANE.PL została określona odrębnym dokumentem - „POLITYKA PRYWATNOŚCI”.